Personuppgifter - Vivab.info

Så behandlas dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 
VIVAB behandlar dina personuppgifter* för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster du använder. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden** vi använder samt vår tillsynsmyndighet.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi utvecklar nödvändiga åtgärder för att de ska hanteras på ett säkert sätt. I VIVAB:s personuppgiftspolicy kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan även läsa mer på www.datainspektionen.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter.

* Information som kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, kontaktuppgifter eller foto.
** Extern part som behandlar personuppgifter för bolagets räkning.

VIVAB:s personuppgiftspolicy 

Denna policy beskriver hur VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) och dess anläggningsbolag behandlar dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig

VIVAB, org.nr. 556764-7606, Varberg Vatten AB, org.nr. 556768-1977, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, org.nr 556560-8121 (benämns nedan som VIVAB) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker enligt nu gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen (dir. 2016:15).

När samlar VIVAB in personuppgifter om dig?

VIVAB samlar in personuppgifter som du, som privatperson, lämnar i kontakt med oss. Det kan exempelvis vara när du tecknar ett abonnemang för avfallshantering, ansluter till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp (VA), när du ansöker om arbete hos oss eller när du lämnar anbud i våra upphandlingar. 

Varför behandlar VIVAB uppgifter om dig?

Uppgifterna använder vi endast för att kunna tillhandahålla VA- och avfallstjänster, som underlag för debitering och för att tillhandahålla en god kundservice.

Vilka uppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, födelsedatum och/eller annan information som du lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna utföra VA- och avfallstjänster. Utöver de personuppgifter som du lämnat vid tecknande av avfallsabonnemang och VA-tjänster inhämtar VIVAB även uppgifter som hänförs till dina VA- och avfallstjänster:

För VA-tjänster hanterar vi uppgifter om din vattenförbrukning. Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen för VA-tjänster är att identifiera rätt fastighet, fakturera fastighetsinnehavare eller annan som VIVAB träffat avtal med, planera och samordna VA-tjänster samt i övrigt följa upp och kontrollera VIVAB:s uppdrag från Varbergs och Falkenbergs kommuner.

För avfallstjänster hanterar vi uppgifter (exempelvis hämtningsadress, frekvens, kärlstorlek mm) för att kunna hämta hushållsavfallet på din fastighet. Även för dessa tjänster behöver vi kunna identifiera rätt fastighet, fakturera fastighetsinnehavaren (eller nyttjanderättsinnehavaren) och följa upp och kontrollera VIVAB:s uppdrag från Varbergs och Falkenbergs kommuner.

När har VIVAB rätt att behandla dina personuppgifter?

VIVAB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra ett avtal. VIVAB har också rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till det. 
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av VIVAB och VIVAB:s personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
VIVAB lämnar endast ut personuppgifter till upphandlade entreprenörer som utför en tjänst på uppdrag av VIVAB. Vi lämnar därmed aldrig ut personuppgifter till tredje part för ändamål som till exempel rör marknadsföring eller liknande.
VIVAB lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

VIVAB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110
311 22 Falkenberg

Informationen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad. Du har dessutom rätt att skicka eventuella klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

För att värna om din integritet arbetar VIVAB kontinuerligt med att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av personuppgiftspolicyn

VIVAB gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på www.vivab.info/personuppgifter

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina person-uppgifter. 

Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110
311 22 Falkenberg
E-post: vivab@vivab.info

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för VIVAB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Varberg Vatten AB är Jessica Karlsson

Läs Vivabs personuppgiftspolicy

Begäran om registerutdrag

Här kan du hämta en blankett för begäran om registerutdrag av dina personuppgifter.
Läs mer