BTA - bruttoarea - Vivab.info

BTA - bruttoarea

Begreppet bruttoarea (BTA) används när byggnaden inte är avsedd att användas för boende. Exempel på byggnader där BTA används kan vara kontor, butiker, hotell, restauranger, campingplatser, småindustrier, stormarknader, sporthallar, samt hantverks- , utbildnings-, förvaltnings och utställnings- eller sjukvårdslokaler.
Så beräknas BTA? 
BTA beräknas för varje påbörjat 150-tal m² byggnadsyta enligt svensk standard SS 21054:2009. För utrymmen i byggnader där nyttan av vattentjänsterna är väsentligt mindre, såsom lager, räknas för det utrymmet varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard (SS 21054:2009) som en (1) bruttoareaenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. För parkeringshus/garage medräknas endast ytor som anses ha nytta av tjänsterna dricks- eller spillvatten. 

Byggnadens totala yta mäts från byggandens utsidor. Ytan används i sin tur för att räkna ut hur många BTA-ytor byggnaden innehåller. Summan av våningsplanens totala area divideras med delningstalet 150 alternativt 400 beroende på byggnadens nytta av VA-tjänsten enligt ovan.  

BTA används både för beräkning av anläggningsavgift och brukningsavgift.  

För brukningsavgift används denna trappa:

Bruttorarea enligt SS 21054:2009
0-3000  : delningstalet för BTA-enheten är 150 = 0-20 enheter
Över 3001  : delningstalet för BTA enheten är 400 = 21 eller fler enheter


Exempel på uträkning

Antal enheter för en byggnad med en yta på 4000 :
0 – 3000 = 3000 / 150 = 20 BTA,  
3001 – 4000 = 999 / 400 = 2.4975 = 3 BTA  
Totala bruknings-BTA: 20 + 3 = 23 BTA