Lagar och föreskrifter gällande dricksvatten - Vivab.info

Lagar och föreskrifter gällande dricksvatten 

Dricksvatten är klassat som livsmedel och lyder under livsmedelslagen. Bestämmelser om dricksvattenkvaliteten regleras därför i livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som är utfärdade med stöd av livsmedelsförordningen (2006:813).  
Alla fastighetsägare som använder den allmänna VA-anläggningen berörs av bestämmelserna i ABVA (Allmänna Bestämmelser för användning av allmänna Vatten- och Avloppstjänster). I dessa bestämmelser står att en installation som medför risk för återströmning ska återströmningsskydd installeras enligt den svenska standarden SS-EN 1717. Det finns alltid en risk för återströmning där en fastighet är kopplad till det allmänna dricksvattennätet.  

I lagen om allmänna vattentjänster 18§2 (Väsentliga brister) står det att huvudmannen* inte är skyldig att låta fastighetsägaren kopplas eller vara kopplad till den allmänna VA-anläggningen om fastighetens VA-installation har väsentliga brister. ”Väsentliga brister” innefattar avsaknad av återströmningsskydd där så krävs. Vidare står det i 21 § : En fastighetsägare får inte använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär:  
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet, 
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på VA-anläggningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal.  

Boverket är den myndighet som ansvarar för utformningen av fastighetsinstallationer. Där anges att man ska förhindra återströmning av förorenat vatten till system för dricksvatten. 

Ur Miljöbalken: (Allmänna hänsynsregler m.m.) Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Produktansvarslagen innebär att skadeståndskrav kan ställas mot en vattenleverantör om återströmmande vätska orsakar personskador eller vid annan skada som drabbar konsument. 


* Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB och i Falkenbergs kommun är det Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) på uppdrag av huvudmannen.