Återströmningsskydd - Vivab.info

Återströmningsskydd

För att kunna säkerställa att dricksvattnet håller livsmedelskvalitet måste det skyddas från återströmning av förorenat vatten. Återströmning är ett riskfyllt tillstånd som innebär att vattnets flöde går åt motsatt håll i ledningen. Återströmningsskydd är en typ av utrustning som säkerställer att förorenat vatten eller andra vätskor inte kan strömma tillbaka in till dricksvattensystemet och påverka dricksvattenkvaliteten. Ett exempel på en sådan utrustning är en backventil. 

Två typer av återströmning 

Det finns två typer av återströmning som är indelade beroende på undertryck eller övertryck:

Hävertåterströmning (understrycksåterströmning) kan uppstå vid t ex rörbrott/vattenläcka på ledningar som är lågt belägna samt vid andra typer av servicearbeten på ledningsnätet. Det kan också uppstå vid ett stort vattenuttag ur en brandpost, exempelvis när Räddningstjänsten behöver vatten till brandsläckning. Om ett undertryck då uppstår kan det genom en häverteffekt sugas in förorenat vatten i dricksvattenssystemet som kan vara hälsovådligt. 

Övertrycksåterströmning kan uppstå i t ex automatiska biltvättar med högtrycksspolning, industriella processer, doseringsutrustningar med pumpar, tryckstegringsanordningar eller vid korskopplingar. Om ett högre tryck uppstår än vad som finns i dricksvattennätet nedströms tappstället kan förorenat vatten tryckas ut i ledningsnätet. 

Varje fastighet som använder den allmänna VA-anläggningen ska förses med återströmningsskydd för att vattnet inte ska kunna komma tillbaka till det allmänna ledningsnätet. Vatten förorenat med bakterier från exempelvis badkar, varmvattenberedare, trädgårdsslangar m.m. kan förorena dricksvattnet om inte återströmningsskydd finns. Det är fastighetsägarens ansvar att återströmning förhindras. 

Vattenmätare 

Varje fastighet som är kopplad till den allmänna VA-anläggningen ska även förses med en vattenmätare som mäter uttaget av vatten från fastigheten. Det är huvudmannen* som tillhandahåller och installerar vattenmätaren och är också dess ägare. På varje vattenmätare finns en backventil, det är risken för återströmning som avgör om en backventil är tillräcklig och detta beror på fastighetens användningsområde.  

Vid nybyggnad, förändring, utbyte av ledningar direkt efter vattenmätaren eller påfyllning av pool m.m. åligger det fastighetsägaren att förvissa sig om riskerna för fastigheten och att montera ett godkänt skydd på ledningen. Vid val av återströmningsskydd ska standarden SS-EN 1717 följas. För att få hjälp med riskanalys och installation kan man kontakta en VVS-firma.  

Sprinkler 

Både bostäder och industrier kan ha sprinklersystem och i dessa system kan vattnet bli stillastående längre stunder och då kan bakterier börja växa. Ett sådant vatten ska klassas som minst kategori 3, vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen.

Lantbruk 

På en gård med djurhållning har man oftast dricksvatten i kärl till djuren. När de dricker ur kärlen överförs mikroorganismer som vi människor kan bli sjuka av. I och med att detta sker så blir det som innan var dricksvatten nu klassat som kategori 5, vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus. Här är det viktigt med luftgap för att bakterierna inte ska kunna vandra tillbaka till ledningsnätet för dricksvatten. Kontakta din VVS-installatör för mer information.

* Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Varbergs kommun är Varberg Vatten AB och i Falkenbergs kommun är det Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB. Drift och underhåll av anläggningarna utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) på uppdrag av huvudmannen.

Lagar och föreskrifter gällande dricksvatten

Olika lagar och förskrifter gäller för vårt dricksvatten.
Läs mer

Olika verksamheter kräver olika typer av skydd

Fastigheter där ett säkrare återströmningsskydd kan behövas:
  • Industrier
  • Lantbruk
  • Läkemedelsindustrier
  • Livsmedelsindustrier (renspolning med desinfektion)
  • Sjukhus
  • Vatten- och avloppsverk
  • Kommunala verksamheter såsom kemisalar i skolor, nedgrävda bevattningssystem, bassänger)
  • Restauranger (diskutrustning med diskmedelsdosering)
  • Bensinstationer

Klassificering av vätskor i fem kategorier enligt standarden SS-EN 1717