Riktlinjer för utsläpp - Vivab.info

Riktlinjer för utsläpp

Våra reningsverk och vårt ledningsnät är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från verksamheter som t.ex industrier och restauranger kan vara svårbehandlat eller orsaka problem i ledningsnätet.
Vi är inte skyldiga att ta emot verksamheters avlopp för behandling i reningsverk. En förutsättning för att avleda processavloppsvatten till reningsverken är därför att det är behandlingsbart i reningsverken samt att det inte skadar ledningsnätet eller reningsverk. Ett dåligt avloppsvatten är skadligt för avloppsledningarna, kan störa reningsprocesserna i reningsverket och ge upphov till kvalitetsförsämring av slam och det renade vattnet.

För att skydda ledningsnätet ska avloppsvattnet inte överskrida värdena i tabellen nedan.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet:


För att inte påverka reningsprocesserna eller kvaliteten på det renade vattnet och slammet ska nedanstående värden inte överskridas.

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna och/eller slamkvaliteten:

Att en parameter eller ämne inte finns med i ovanstående tabell innebär inte att det är fritt att släppa det till avloppsnätet och reningsverken. Ser vi att det är skadligt kan vi ställa krav på intern rening av processavloppsvattnet alternativt förbjuda att släppa vattnet till ledningsnätet och våra reningsverk.


Tabellerna och annan information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster finns i vår broschyr Information om ABVA (Allmänna Bestämmelser för användande av den allmänna VA-anläggning).