Det här gör Vivab - Vivab.info

Så här jobbar Vivab för ett rent och friskt vatten

Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten av hög kvalitet och minska miljöpåverkan från samhällets avlopps- och avfallshantering. Nästan allt vi gör handlar om miljön och om hur vi kan förbättra den. Här kan du läsa om några av sakerna vi gör för ett renare vatten. 

Vattenskydd

För att säkra framtidens vatten måste vi börja vid källan. Därför finns så kallade vattenskyddsområden, de ska bidra till att det vatten som vi ska dricka skyddas på både kort och lång sikt. Läs mer om det viktiga arbetet med vattenskydd här.
Läs mer

Klart och klorfritt vatten i Varberg

De senaste åren har vattenkvaliteten i Varberg förbättrats avsevärt. Sedan 2016 gör en ultrafilteranläggning vattnet klart och rent och under 2020 fasade vi ut användningen av kloramin i reningen.
Läs mer

Mindre vatten till spillo

Vi jobbar ständigt med att minska risken för vattenläckor i vårt ledningsnät genom till exempel förnyelse och förbättring. Dessutom gör våra nya smarta vattenmätare att vi enklare kan hitta läckor, både på ledningsnätet och hemma hos våra kunder.
Läs mer

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

Vivab deltar i ett nationellt samarbete för att lyfta vattnets värde. Mer än 110 VA-bolag och kommuner runt om i Sverige har gått samman för att kommunicera tillsammans om vårt viktiga vatten.
Läs mer om konceptet

Dagvatten - en viktig resurs

Dagvatten är en viktig del av vattnets kretslopp. Vi arbetar aktivt med att ta hand om dagvattnet lokalt. Till exempel genom at bygga dagvattendammar i bostadsområden. Dammarna bidrar till både biologisk mångfald, naturupplevelser och skapar en naturlig rening av vattnet.

Läs mer om dagvatten

Återanvändning av vatten i våra egna processer

Våra egna reningsprocesser kräver mycket vatten. På några av våra reningsverk har vi därför metoder som gör att vi kan återanvända det renade avloppsvattnet istället för dricksvatten.
Läs mer

Vill du veta mer om hur vattnet produceras?

Vårt goda vatten produceras på olika sätt i våra kommuner. I Falkenberg kommer dricksvattnet från grundvatten som förstärks med ytvatten från Ätran vid de stora vattenverken. I Varberg används till största delen ytvatten från Neden, men när nivåerna i sjön är för låga fyller vi på med vatten från sjön Mäsen.
Läs mer om vårt dricksvatten