Eget avlopp/slam - Vivab.info

Eget avlopp - slam

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?

Att förbereda inför tömning
Detta behöver du som fastighetsägare förbereda innan vi tömmer din brunn:

Märk ut din brunn
Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dig. Märk därför upp din slamavskiljare/slutna tank så att den lätt hittas. Fäst gärna aviseringslappen på en stagkäpp eller liknande som du placerar intill brunnen. Om brunnen ligger utanför fastigheten ska brunnen vara markerad med adress den tillhör. Behöver du ge instruktioner inför slamtömningen, ta kontakt med VIVAB i god tid innan. 
För minireningsverk ska det finnas tömningsinstruktioner tillgängliga, exempelvis på insidan av locket.

Gör vägen tillgänglig för slambil och slang
Slamavskiljaren/tanken ska vara lättillgänglig och vägen dit ska vara körbar för en stor slambil. Vägen ska ha fri sikt och vara fri från hinder. För att säkerställa detta behöver den vara minst 3,5 meter bred och ha fri höjd på 4,5 meter. Tänk på att vägen behöver vara snöröjd och halkbekämpad vid halt väglag. Tillfartsvägen ska ha bärighet för tunga fordon. En slambil kan väga upp till 26 ton. 

Det ska finnas vändmöjligheter så att slambilen inte behöver backa (annat
än kortare sträcka vid vändning). 

Se även till att sträckan där slangen läggs ut är fri från hinder såsom staket, murar och planteringar, då slangen rör sig under arbetet. Buskar och sly runt brunnen ska också tas bort så att man kan arbeta fritt runt den. Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen får inte överstiga 20 meter (om inte särskilda skäl föreligger). Om mer än 20 meter slang behöver användas tillkommer en avgift enligt gällande taxa.

Inga tunga eller farliga lock
Enligt Arbetsmiljöverkets regler får lock inte vara tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Tunga lock ska vara avlyfta inför tömning och tillfälligt ersatta med en täckskiva eller liknande. Byt gärna ut ditt tunga lock till ett lättare och barnsäkert, till exempel i plast, glasfiber eller plåt. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

Om brister i dessa förberedelser medför att tömning inte kan genomföras tas en framkörningsavgift ut för ej utförd tömning.

Jag har en sluten tank, vad gäller då?

Kontakta VIVAB:s kundtjänst för beställning av slam­tömning. 
Det brukar lysa en lampa vid tanken som visar när den är full och behöver tömmas. Se över din tank så att larm­anordningen fungerar.

Jag har en slamavskiljare, vad gäller då?

Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt kommunernas renhållnings­ordning. Du får ett meddelande cirka en vecka innan tömningen utförs. Vill du ha tömning mer sällan än en gång om året så ska du vända dig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att söka dispens:
Falkenberg, tfn 0346- 88 60 00, e-post: miljo.halsa@falkenberg.se
Varberg, tfn 0340- 882 66, e-post: mhn@varberg.se

Varför får jag betala en budningsavgift

Du betalar en budningsavgift för att det kostar mer att utföra en enstaka tömning i ditt område. Ordinarie pris är beräknat på att alla i området får tömt.

Vad är framkörningsavgift?

Det betyder att slambilen har varit vid din fastighet men av någon av nedanstående anledning inte kunnat tömma din brunn:
  • Brunnen har inte varit utmärkt.
  • Vägen fram till brunnen har inte varit framkomlig och körbar.
  • Locket har varit för tungt (tyngre än 15 kilo).
Inför tömning läs gärna mer av vår information.

Jag har fått avisering, kan jag skjuta upp tömningen?

Om tillfället för en aviserad slamtömning ej passar kan man välja att tacka nej till en enstaka tömning förutsatt att man kontaktar oss för en tömning senare under året. En senare tömning måste beställas genom vår kundtjänst. Det tillkommer då en budningsavgift, kostnad enligt gällande taxa, utöver tömningskostnad. Tömningen sker inom 5 arbetsdagar. 

Om du beställer en akut tömning töms din brunn inom 24 timmar. Utöver den vanliga tömningskostnaden tillkommer en kostnad för akuttömning, enligt gällande taxa.

Jag har nyss fått tömt men nu är brunnen full igen, hur kommer det sig?

Det kan vara svårt att se om tömning av ens brunn har gjorts. Kontrollera om tömning har gjorts på följande sätt: 

Lyft försiktigt på locket 

Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, vilket gör att det kan verka som att brunnen inte har blivit tömd. Genom att lyfta på locket kan innehållets kontrolleras. Om det är en tjock kaka högst upp i slamfacket, närmast fastigheten, är det inte tömt. Genom att känna på innehållet med en pinne går det också att avgöra om det är tömt. Är innehållet trögflytande är det inte tömt, om det känns som att röra i vanligt vatten är det tömt.

Kontrollera botten

Brunnar har olika bottnar. Vissa brunnar ska ha ett mindre lager av slam i botten och ska inte sugas helt torra. Om det bara är ett mindre slamlager har tömningen utförts.

Jag behöver få tömt akut och kundtjänst har stängt, vad gör jag?

Om du behöver en akut tömning av ditt slam till exempel under en helg då Kundtjänst har stängt behöver du kontakta Petterssons Miljöåkeri direkt på telefonnummer 035 - 260 42 00.

Om du beställer en akut tömning töms din brunn inom 24 timmar. Utöver den vanliga tömningskostnaden tillkommer en kostnad för akuttömning, enligt gällande taxa.

Varför måste slamtanken tömmas på en obebodd fastighet?

Enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Falkenbergs och Varbergs kommun ska alla slamavskiljare tömmas årligen. För att få förlängt tömningsintervall, eller om du själv ska sköta slamtömningen, krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.