Höjda taxor 2022 - Vivab.info

Föreslagen höjning av taxorna för år 2022

Vivab har skickat förslag på höjda taxor för vatten och avlopp samt avfall. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige i Varbergs- och Falkenbergs kommun i december. Taxorna behöver höjas för att klara dagens leveranser, både inom VA och avfall, men också för att bygga för en hållbar framtid.
I normala fall får inte våra verksamheter göra underskott (förlust) eller överskott (vinst) under en längre period utan det ska regleras inom tre år. Avfalls-, vatten och avloppsverksamheterna ska bedrivas till självkostnadspris och göra ett nollresultat. I och med detta har vi tidigare planerat för att göra ett underskott om vi föregående år haft ett överskott, även om våra kostnader har ökat. Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är till exempel invånartäthet, transportsträckor, antalet anläggningar, utformning av ledningsnät och hur investeringsbehovet ser ut. Detta medför att avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner.

Vår region har stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom området. På sikt kommer det inte att räcka att höja taxan bara för att säkra trygga leveranser av dricksvatten, rena avloppsvattnet och ta hand om avfallet. För att möta utmaningarna och minska vårt klimatavtryck så behöver vi också planera för framtidens VA- och avfallssystem, system som bygger på resurssmarta och cirkulära lösningar.

Avfallsverksamheten

Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska täcka Vivabs kostnader för hämtning och omhändertagande av avfall samt driften av Vivabs återvinningscentraler. Avgifterna justeras i avfallstaxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen höjning av avfallsavgiften 2022
Varberg
Avfallsavgiften höjs med 10 procent.
Detta motsvarar cirka 19 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall).
Avgiften för slam höjs med 2,5 procent.
Detta motsvarar 20 kr/tömning.

Falkenberg
Avfallsavgiften höjs med 11 procent.
Detta motsvarar cirka 22 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall).
Avgiften för slam höjs med 2,5 procent.
Detta motsvarar 25 kr/tömning.

VA-verksamheten

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten. Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Föreslagen höjning av VA-avgiften 2022

Varberg
Anläggningsavgiften höjs med 5 procent.
Detta motsvarar en ökning med 9 150 kr för villa (typhus A) och 30 450 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B).
Brukningsavgiften höjs med 3 procent.
Detta motsvarar cirka 14 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 14 kr/månad för lägenhet (typhus B).

Falkenberg
Anläggningsavgiften höjs med 5 procent.
Detta motsvarar en ökning med 7 400 kr för villa (typhus A) och 22 800 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B). 
Brukningsavgiften höjs med 8 procent
Detta motsvarar en ökning med 46 kr för villa (typhus A) och 32 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B).

Nya taxan 2022 jämfört med 2021Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel. Avgifterna justeras i taxan som beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun.

Vanliga frågor kring taxehöjningen

Varför höjs taxan?

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och våra städer förtätas vilket ställer större krav på förbrukningen av dricksvatten och kapaciteten på våra verk och anläggningar inom både VA och avfall. Gamla verk och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas samtidigt som det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas. Med anledning av klimatförändringar med torka och lägre grundvattennivåer behöver vi trygga en framtida vatten- och avloppsfunktion. 

Samtidigt som VIVAB:s roll inom samhällsutveckling blir större växer även vår personalstyrka, främst relaterat till planering och projektering av investeringsprojekt. Ny teknik och uppdaterad lagstiftning ställer krav på en ökad administration. 

Vad går taxepengarna till?

Taxan går till att leverera rent dricksvatten, rena avloppsvatten och ta tillvara på avfallet på ett hållbart sätt. Samtidigt behöver våra system framtidssäkras och kapaciteten öka för att vi ska kunna möta en växande befolkning, klimatförändring och skärpta miljökrav.

Några av Vivabs alla projekt som finansieras av taxorna:
Upprustning och modernisering av återvinningscentraler
Omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
Ökade kostnader för omhändertagande av returpapper då ansvaret går över till Vivab 
Överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
Ökad kapacitet i vattenverk och ny högreservoar i Ullared
Underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
Ökad förnyelse av ledningsnätet
Nytt vattentorn i Varberg
Råvattenledning in till Varberg
Nya ledningar för dagvattenhantering i Västerport
Ledningsförläggning Västra Kuststammen
Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk

  Varför är det inte samma taxa i alla kommuner?

  Varje kommun har olika förutsättningar, tex påverkar invånarantalet, folktäthet, geografiska förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att avgifterna ser olika ut i olika kommuner. 

  Skillnad på skatt och taxa

  Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har för att utför en viss tjänst. Skatt går exempelvis till kommunen utan direkt koppling till motprestation.

  Några av Vivabs alla projekt som finansieras av taxorna:

  • Upprustning och modernisering av återvinningscentraler
  • Omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp
  • Ökade kostnader för omhändertagande av returpapper då ansvaret går över till Vivab
  • Överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg
  • Ökad kapacitet i vattenverk och ny högreservoar i Ullared
  • Underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk
  • Ökad förnyelse av ledningsnätet
  • Nytt vattentorn i Varberg
  • Råvattenledning in till Varberg
  • Nya ledningar för dagvattenhantering i Västerport
  • Ledningsförläggning Västra Kuststammen
  • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk