Projekt - Vivab.info

Projekt på Vivab

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp. Här hittar du information om våra större pågående projekt. 

Ny ledning i Varberg 

Nu bygger vi sista etappen för ledningen mellan Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk. 


Testbädd Ellinge

Nu går Vivab ihop med tre andra VA-verksamheter i en testbädd.


Skydda Ätran

Vivab har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.


VA-utbyggnad i Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.


Nytt avloppssystem i Källäng
I Källäng i Varberg bygger vi ett LTA-system, lätt trycksatt avlopp. 


VA-utbyggnad i Stranninge

Utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i Stranninge.


VA-arbete i Stämmet, Varberg

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stämmet.


Nytt vattentorn i Varberg

Varbergs nya vattentorn blir ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv.


Förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk

Vivabs förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk.


Förstudie om läkemedelsrening på Gettöverket

Vivabs förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket i Varberg.


Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

En ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten.


Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk - Falkenberg

Utökning av vattenverkets kapacitet för att tillgodose behovet i Falkenberg.


Ledningsarbete med dag-, spill- och dricksvattenledning inför den nya stadsdelen Västerport i Varberg.

Nytt vattentorn i Ullared
Det nya vattentornet i Ullared blir fem gånger större än det gamla och kommer att bli ett nytt landmärke för Ullared. 

Dagvattenutredning i Stråvalla
Förslag på nytt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla-Kärra håller på att tas fram. 

Utbyggnad av VA-anläggningen söder om Varbergs centralort.

Ombyggnad av avloppsreningsverket för att kunna rena spillvatten från ett växande Veddige,

Dricks- och spillvattenledningar byggs ut i Hunnestad.

Med hjälp av en ny datamodell och provtagningar kan föroreningar i dagvattnet minskas.

Utbyggnad av verksamhetsområde för spillvatten, vatten och dagvatten på Fyrkullen.

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stocken östra

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stockekulla

Utbyggnad av VA-ledningar för spillvatten i Norra Näs - Storehall

Utbyggnad av vatten- och reningsverk i Åkulla

VA-utbyggnad i TrönningenäsVåra avslutade projekt

Utbyggnad av Ullareds vattenverk

För att hålla jämna steg med det ökande behovet av dricksvatten i Ullared slutförde vi under våren 2021 en utbyggnad av vattenverket i Ullared. Vi har därmed ökat produktionen av dricksvatten med 50%, från 30 till 45 kubikmeter per timme.

Ledningsarbete - Norra Ring, Varberg

Projektets syfte var att säkerställa dricksvattenförsörjningen norrut och skapa förutsättningar för Varberg att växa. Detta möjliggörs genom att lägga en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar. Samtidigt ersätts delar av befintlig avloppsledning med en ny.
Läs mer

Gödastorp avfallsanläggning

1 oktober 2020 stod vår nya anläggning i Gödastorp klar. Den består av en del för omlastning av det brännbara hushållsavfallet och en förbehandlingsdel för matavfallet. Anläggningen gör att vårt matavfall kan bli lokalt producerad biogas och vi minskar våra transporter avsevärt.

Läs mer

Vattenledningsprojektet Tuben

Mars 2018 - juni 2019 pågick arbetet med att anlägga dricks- och dagvattenledningar från vattentornet ner till hamnen i Varberg. Syftet var att säkra dricksvattenleveransen samt att undvika översvämningar vid stor nederbörd i centrum.
Läs mer

Holmagärde återvinningscentral

Under 2018 byggdes den nya återvinningscentralen på Blästergatan 7 i Varberg. Den ersätter återvinningscentralen på Östra Hamnvägen som nu är stängd för besök.
Läs mer

Norra kuststammen

Under 2016 - 2017 byggdes en 18 km lång ledning för avloppsvatten från Lahall till Getteröverket i Varberg.
Läs mer