Ordlista Vatten & avlopp - Vivab.info

Ordlista

Här hittar du vanliga ord och uttryck som har med vatten och avlopp att göra.
ABVA Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Avloppsvatten Samlingsnamn för spill- och dagvatten
Anläggningsavgift
Kostnaden för inkoppling till kommunalt dricks- och/eller spillvatten. En engångskostnad som beror på vilken typ av byggnad som ska kopplas in samt tomtyta.
Avrinningsområde Område som avgränsas av vattendelare inom vilket ytvattenavrinningen sker till en recipient.
Bostadsenhet

En bostadsenhet är fristående och innehåller toalett samt köksutrymme/pentry/kokvrå. Den ska kunna nyttjas fristående, dvs det ska finnas möjlighet att stänga om sig  

Exempel: Ett enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter två (2) bostadsenhetsavgifter.
Bostadsenhetsavgift Bostadsenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. En normalvilla faktureras en (1) bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter, faktureras flera bostadsenhetsavgifter. Bostadsenhetsavgiften är en del av brukningsavgiften. 
Brukningsavgift
Den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till. Brukningsavgiften är uppdelad i två fasta och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning.
Bräddning Spillvatten och dagvatten som obehandlat släpps ut från ledningsnätet. 
Bruttoareaavgift (BTA) Begreppet bruttoarea (BTA) används när byggnaden inte är avsedd att användas för boende, exempelvis kontor, butiker, hotell, restauranger, campingplatser, småindustrier mm. Bruttoarea används både för beräkning av anläggningsavgift och brukningsavgift.
Byggvatten Under byggnation kan man behöva byggvatten, det vill säga en tillfällig anslutning av vatten. Du kan få tillgång till byggvatten när du lämnat in din VA-anmälan. 
Dagvatten Regn- och smältvatten från tak, gator och andra ytor som inte tränger ner i marken.
Dagvatten gata Dagvattenledningar och rännstensbrunnar som avleder dagvatten från gatorna i området.
Dagvatten fastighet Din fastighet har en förbindelsepunkt till vilken du kan avleda vatten från dränering och eller/stuprör. 
Dräneringsvatten Överflödigt vatten i mark som avleds i rör, dike eller liknande för att hålla torrt runt till exempel husgrunder.
Enskilt avlopp/
Enskild VA-anläggning
En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller dagvatten som ägs privat eller drivs som gemensamhetsanläggning.
Förbindelsepunkt Där ledningarna från fastigheten ansluts till det allmänna nätet. Denna punkt utgör även gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VIVAB:s.
Förbindelsepunktsavgift Den del av anläggningsavgiften som gäller upprättandet av förbindelsepunkt för fastigheten.
Grundvatten Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, det vill säga den nivå där vattnets tryck är det samma som atmosfärtrycket.
Infiltration Då vatten sakta rinner genom marken och renas genom sand- eller gruslager.
Lägenhetsavgift Se "bostadsenhetsavgift", benämningen lägenhetsavgift användes till och med 2020-12-31.
Oljeavskiljare Anordning som hindrar eventuellt oljespill från att nå och orsaka skada i ledningar, reningsverk eller i recipient.
Perkolation Långsam rörelse i vatten genom lager av poröst material.
Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån och hur den är uppdelad i rum och utrymmen. På ritningen anges mått, byggnadsytor, fönster och dörrars placering samt rummens funktion, till exempel sovrum, kök och wc. En planritning görs oftast i skala 1:100. 

Recipient Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten. Till exempel havet, en sjö eller ett vattendrag.
Servis/servisledning Den ledning som förbinder den kommunala huvudledningen med husets ledningssystem.
Servisavgift  Den del av anläggningsavgiften som gäller framdragning av servisledningar till förbindelsepunkten för fastigheten. 
Servisventil VIVAB:s avstängningsventil. Stänger och öppnar vattnet till fastigheten. Får enbart hanteras av VIVAB:s personal.
Spillvatten Det vatten som kommer från toaletter (även kallat svartvatten) och vatten som kommer från bad, dusch, disk och tvätt (även kallat gråvatten).
Svackdiken Grunda diken för öppen avledning av dagvatten.
Tomtyteavgift Tomtyteavgiften finns både som anläggningsavgift och brukningsavgift:
Anläggningsavgiften är en kostnadsrelaterad avgift baserad på tomtytan och finansierar utbyggnaden av ledningsnätet. Avgiften står i relation till fastighetens storlek.
Brukningsavgiften är en årlig avgift och avser varje påbörjad 100-tal m². Exempel: En fastighet som är taxerad som industrifastighet, med tomtyta 1500 m² delas på 100 räknas som 15 tomtyteavgifter.
Trög dagvattenhantering Lokalt omhändertagande av dagvatten, innebär att dagvatten tas om hand där det bildas genom infiltration eller lokal fördröjning av dagvattnet.
Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster finns tillgängliga genom den allmänna VA-anläggningen.
VA-sanering Egna brunnar eller enskilda avlopp ersätts med kommunalt dricksvatten och rör som leder spillvattnet till ett av kommunens reningsverk.
Ytvatten Vatten i sjöar och vattendrag, diken och på marken. Kan även innefatta dagvatten.

Vanliga frågor VA

Har du frågor som rör vatten och avlopp? Läs gärna svaren på våra vanligaste frågor!
Vanliga frågor VA