Testbädd Ellinge - Vivab.info

Testbädd för framtida slamhantering

Vivab och tre andra VA-verksamheter går ihop i en testbädd för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol. På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet kommer att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.

Varför vi är med och gör en testbädd

Vid rening av kommunalt avloppsvatten bildas ett slam, där nästan all fosfor som finns i avloppet samlas. Denna fosfor är en viktig resurs som behöver återföras till jorden, som växtnäring. Tidigare har man spridit slam på åkermark för att återför fosfor samt öka mullhalten i jorden. Nu diskuteras ett eventuellt förbud för slamspridning och VA-Sverige behöver hitta nya vägar för en hållbar slamhantering.

Nu går Vivab, VA SYD, Kungsbacka kommun och Lidköpings kommun samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.

I projektet kommer ny teknik att testas i stor skala. Förhoppningen är att resultatet ska bidra till ny kunskap och vara till nytta för anda VA-verksamheter, både här i Sverige och i världen, och slutligen leda till en hållbar slamhantering. 

Pilotanläggning för torkning och pyrolys

Testbädd Ellinge kommer sätta upp en pilotanläggning för torkning och pyrolys för att testa metoderna på olika kvaliteter och typer av avloppsslam. Projektet kommer visa möjligheter för hur infrastrukturen för slamhanteringen skulle kunna se ut framåt. Dessutom kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av de resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

Pyrolys är en upphettning av organiskt material i en syrefri miljö där fosforn stannar kvar i slammet och där en del av kolet inte försvinner som koldioxid och bidrar till växthusgasutsläpp. Resultatet blir istället ett slambiokol som är en stabil produkt som kan återföras till jorden, som en kolsänka, men också som en jordförbättrare. En del av tungmetallerna, framför allt kadmium, kvicksilver och arsenik, avskiljs från slammet vid pyrolys vid tillräckligt höga temperaturer.

De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Projektet löper fram till 2024 och delfinansierat av Vinnova.

VA SYD är koordinator för projektet och övriga medverkande är: Högskolan i Borås, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Vatten och Miljö i Väst (Vivab), Värpinge Grön LivsCultur, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Följ projektet

Här kan du läsa mer och följa projektet Testbädd i Ellinge.

Läs mer om projektet