Vivab vill minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet - Vivab.info

Vivab vill minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet

En förstudie visar att Getteröverket släpper igenom läkemedelsrester med risk för en negativ miljöpåverkan på det känsliga naturområdet vid Inre Farehammarsviken. Samtidigt visar tester i en pilotanläggning på verket att det går att rena avloppsvattnet effektivt från läkemedelsrester. 


Utsläppet är inte unikt för Getteröverket, det är en utmaning som Vivab delar med andra svenska avloppsreningsverk. Idag finns varken lagkrav eller tillståndskrav som kräver ytterligare rening av läkemedelsrester. Mycket tyder på att det snart kommer hårdare myndighetskrav.


 - Vivab vill utveckla dagens traditionella avloppsreningsverk mot ett mer cirkulärt resursverk där vi både renar, tar tillvara på och återför ämnen till kretsloppet. Vi är måna om att minska påverkan på Inre Farehammarsviken. Vi bedömer att det bara är en tidsfråga innan lagstadgade krav på läkemedelsrening införs. Därför ska vi också planera för effektivare rening av läkemedelsrester när vi nu skissar på framtidens resursverk, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD Vivab.

Vivab har i samarbete med IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, genomfört en förstudie av avancerad rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar på Getteröverket. 


Finns en risk för negativ påverkan på miljön

Mätningarna ger svar på hur läkemedelsrester och andra mikroföroreningar når det mottagande vattendraget i Inre Farehammarsviken.


- Förstudien bekräftar bilden av att Getteröverket är den dominerande utsläppskällan av läkemedelsrester i viken. Vi bedömer att det finns en tydlig risk för negativ påverkan av vattenmiljön utifrån de undersökningar vi har gjort, säger Alexander Keucken, avdelningschef för Forskning och utveckling Vivab. 

Mätningarna visar också att det kan finnas fler källor, som släpper ut ämnen i viken och kan påverka miljön negativt, utöver avloppsreningsverket. Men det behövs fler undersökningar för att få en säker bild av hur det faktiskt ligger till.


Framgångsrik rening vid pilottester

Vid en pilotanläggning på Getteröverket har Vivab genomfört tester för att minimera läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i avloppsvattnet. En kombination av olika tekniker med ultrafilter och aktivt kol har visat sig vara mycket effektivt. Det gäller bland annat aktiva substanser från antidepressiva eller antiinflammatoriska preparat som annars riskerar att påverka mottagande vattendrag negativt.


- Resultaten visar att vi kan åstadkomma en minskad påverkan och en långtgående rening för en cirkulär vattenanvändning i framtiden, säger Margareta Björksund-Tuominen. 

Innan Vivab kan förverkliga en fullskalig anläggning för läkemedelsrening behöver det göras ytterligare detaljstudier. Vivab fortsätter därför bland annat med testkörningar och resultatet kommer att ligga till grund för hur en anläggning kan utformas och en beräkning av kostnader. 

Förstudien har genomförts under 2020 och 2021 av Vivab i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB, och har till största delen finansierats med bidrag från Naturvårdsverket.
2022-02-17 08:15