Dagvattendammar i bostadsområden - Vivab.info

Dagvattendammar i bostadsområden

Vid planeringen av nya områden i våra kommuner anläggs så lite hårdgjord yta (asfalt, sten mm) som möjligt. Istället planeras för mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet, dessutom byggs ofta dagvattendammar.

Dammarna avlastar våra dagvattenledningar (och andra naturliga avrinningssystem såsom bäckar och åar) genom att lagra vattnet och minska trycket på ledningarna. Våra dammar är inte bara till nytta för dagvattensystemet utan också för vår biologiska mångfald. Dagvattendammarna blir en plats i våra stadsmiljöer där många växt- och djurarter får en fristad och kan trivas. Dessutom tillför de liv och vatten till våra boendemiljöer, och kan ge tillfälle till återhämtning för oss människor.

Säkerhet vid dagvattendammar 

När dagvattendammar anläggs beaktas ett flertal aspekter. Först och främst ska den fylla funktionen att ta hand om dag- och regnvattnen på ett effektivt sätt. För att driften ska fungera optimalt behöver skötsel göras, vilken i många fall kan försvåras av ett stängsel. För ett antal år sedan valde man, ofta vanemässigt, att inhägna dammarna. Idag verkar man snarare för att undvika inhägnad och i vissa fall även ta bort befintliga stängsel.


En annan aspekt är att dammarna även ska vara en naturlig del i den omgivande miljön. Att en del dammar inte har en öppen yta (kan upplevas som igenväxta) handlar om att man behöver bevara naturliga växtligheten för att värna om den biologiska mångfalden (växt- och djurliv).


Säkerhetsaspekten vägs också in och riskbedömningar görs när en dagvattendamm anläggs. VIVAB kontrollerar regelbundet dagvattendammarna och vidtar åtgärder utifrån säkerhetskriterierna där det är nödvändigt. Dammarna är oftast konstruerade med flacka slänter och avsatser för att man utan problem ska kunna ta sig upp om man ramlar i. Ett stängsel kan i många fall inge en falsk trygghet. Barn i lägre åldrar, som kräver full uppsikt, kan frestas att klättra över och riskerar att sedan inte komma upp på grund av inhägnaden. För äldre barn gäller simkunnighet och kunskap om risker förenade med vatten på samma sätt som på stranden eller vid bryggan.


VIVAB rekommenderar inte att barn besöker något vatten utan en vuxens sällskap. Däremot kan dagvattendammar ge en trevlig naturupplevelse för både vuxna och barn om de besöks på ett säkert sätt.

Tvätta bilen rätt!

Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda!
Biltvättarhelgen