Dagvatten - Vivab.info

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Vi på Vivab ser fördelarna med att ta hand om dagvattnet lokalt och vi har aktivt arbetat med detta sedan flera år tillbaka.

Dagvattendammar avlastar ledningsnätet

Vivab sköter ett åttiotal dagvattendammar i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Fram till mitten av 1990-talet var det vanligt att samla allt dagvatten i slutna ledningar för att så fort som möjligt leda bort vattnet till ett vattendrag. Idag strävar vi efter att undvika snabb bortledning av dagvatten eftersom det kan leda till översvämningar. Genom att anlägga dagvattendammar fördröjs vattnet, vilket minskar trycket på ledningsnätet. En ökad fördröjning leder också till en bättre rening av vattnet eftersom de mikroorganismer som hjälper till att bryta ner farliga ämnen får längre tid på sig att göra detta.

Nyttan med dagvattendammar 

När nya områden byggs upp undersöks vilka möjligheter det finns att hantera dagvattnet lokalt. Ett sätt att undvika att leda bort dagvattnet är att anlägga dagvattendammar. Det finns många fördelar med dessa dammar:

• Vattnet blir renat eftersom det sker en naturlig sedimentering som rensar bort föroreningar och näringsämnen. Även det biologiska livet i dammarna hjälper till att rena vattnet.
• Vissa föroreningar som exempelvis olja blir synligt i dagvattendammarna, vilket skapar möjligheter att ta reda på källan till föroreningen.
• Våtmarksberoende djur och växter får nya livsutrymmen. Även ovanliga arter av djur och växter kan förekomma i dammarna.
• Genom att göra dagvattnet och dess djur- och växtliv synligt kan vi förhoppningsvis öka medvetenheten om värdet av att ta hand om vår miljö.
• Dagvattendammar ger naturupplevelser och skapar variation i närmiljön som kan uppskattas av både vuxna och barn. Dammarna kan också användas som studieobjekt för skolor.

Skötsel av dammarna 

Dammarna behöver skötas om för att se till så att dagvattnet fördröjs och renas och att förutsättningarna för djur och växter är så bra som möjliga. Vivab gör därför regelbunden tillsyn av dammarna och tar även hand om omgivningen runtom genom slåtter och röjningar varje år. Genom att förhindra utsläpp av föroreningar i dagvattnet blir dammarna renare och den biologiska mångfalden rikare. Det är därför viktigt att invånare och företag är medvetna om hur utsläpp kan påverka vår miljö.

Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner

Dagvattendammar i bostadsområden

Vid planeringen av nya områden i våra kommuner anläggs så lite hårdgjord yta (asfalt, sten mm) som möjligt. Istället planeras för mark och växtlighet som kan ta hand om dagvattnet, dessutom byggs ofta dagvattendammar.
Läs mer

Tvätta bilen rätt!

Smutsen på din bil innehåller bland annat oljerester och tungmetaller. Om du tvättar bilen på gatan hamnar de här miljöfarliga ämnena i våra sjöar och hav. Tvätta alltid din bil i en tvätthall med oljeavskiljare! Om bilen tvättas på gatan följer tvättvattnet med dagvattnet till våra hav och sjöar, utan att först renas från olja, bilschampo och avfettningsmedel. Tänk på att handdiskmedel eller såpa ofta ger lika bra tvättresultat som många specialmedel med starka kemikalier. Det finns många miljömärkta produkter som är utmärkta att använda!
Biltvättarhelgen

Inventering av dagvattendammar

Åren 1999 och 2004 gjordes en biologisk inventering av fem dagvattendammar i Falkenberg och då hittades över 200 våtmarksarter. En rapport om inventeringen har sammanställts av Peter Nolbrant och han har även tagit fotografierna i rapporten. Det gjordes även en kompletterande inventering av nyanlagda dammar år 2009.