Avloppsvatten - Vivab.info

Avloppsvatten

Varje person i Falkenberg och Varberg använder i genomsnitt 140 liter vatten dagligen till att exempelvis duscha, spola i toaletten, diska, tvätta och laga mat. Detta avloppsvatten transporteras sedan till 22 olika reningsverk i kommunerna där vi varje dygn renar 45 miljoner liter avloppsvatten. 

Reningsverkens uppgift

Vivab har till uppgift att ta hand om och rena avloppsvattnet på ett miljö- och hälsosäkert sätt. När avloppsvattnet når något av våra reningsverk genomgår det en reningsprocess innan det släpps ut i det mottagande vattendraget (ofta kallat recipient). Denna process innebär att utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve minskar, vilket är material som annars ökar syreförbrukningen i vattendraget. Genom processen minskar även utsläppet av metaller.

Vid de två största reningsverken, Getteröverket i Varberg och Smedjeholm i Falkenberg, är våra två ackrediterade laboratorium placerade. Här utförs analyser för driftkontroll och utsläppskontroll, där resultaten från utsläppskontrollen rapporteras vidare till myndigheter.

Olika steg i reningsprocessen 

Processen med att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i vattendraget genomförs i flera steg. Först går vattnet genom en mekanisk rening, sedan en biologisk rening och till sist sker en kemisk rening. Resterna från dessa tre steg tar vi hand om genom så kallad slambehandling. Läs mer om rening av avloppsvatten.


Nytt tillstånd för Veddige avloppsreningsverk

Den 1/1 2022 fick vi ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad drift av avloppsreningsverket i Veddige, Varbergs kommun, Veddige 5:18. Handlingarna var ute på samråd till och med 21/9 2020.

Veddige reningsverk behandlar spillvatten från både Veddige och Derome samhälle. Reningsverket kommer att byggas ut för en kapacitet om 5000 pe för att möta planerad utbyggnad av främst bostäder i Veddige och Derome. Nuvarande tillstånd medger drift utifrån en dimensionering för 3200 pe (personekvivalenter). Ombyggnationen kommer att ske etappvis, där etapp 1 kan ske inom gällande tillstånd för verksamheten. Etapp 2 kräver dock ett utökat tillstånd.Ombyggnationen för de båda etapperna sker inom befintlig anläggning genom att driften vid avloppsreningsverket optimeras.

Har du frågor om tillståndet, kontakta Catarina Nilsson via e-post: catarina.nilsson@vivab.info eller telefon 0757-27 40 28.

Uppströmsarbete

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan på vårt vatten.
Läs mer

Bräddning

Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och därmed riskera att översvämma källare och gator. För att undvika detta genomförs en bräddning.
Mer om bräddning

Olja i avloppsvattnet

Oavsett om ett oljeförorenat spillvatten ska ledas till spillvattennätet eller till dagvattennätet ska det alltid ledas till en oljeavskiljare före det släpps till ledningsnätet.
Mer om oljeavskiljare

Avloppsvatten från företag och industrier

Våra reningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. För företag och industrier gäller andra krav.

Läs mer