Återvinning & Avfall - Vivab.info

Ditt avfall

Det avfall vi människor skapar och slänger påverkar vår miljö. VIVAB tar hand om ditt avfall, både hushållsavfallet och det du lämnar på våra återvinningscentraler. Att minska miljöpåverkan börjar redan i hemmet. Vi vill underlätta för våra kunder att källsortera, men lika viktigt är det att alla människor ansvarar för att lämna sitt källsorterade avfall på återvinningscentraler och återvinningsstationer. 
Av ditt hushållsavfall utvinns energi i form av värme som kan användas för uppvärmning av lägenheter och villor. Om du sorterar ut ditt matavfall går detta vidare till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel.

Ditt källsorterade avfall som du lämnar på våra bemannade återvinningscentraler tar vi hand om på olika sätt beroende på material. Hårdplast till exempel, återvinns och blir till råvara i nya plastprodukter, medan tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall och förstörs i särskilda förbränningsanläggningar där energi kan utvinnas.

 Avfallsplan och avfallsföreskrifter

VIVAB har tillsammans med Varbergs och Falkenbergs kommuner tagit fram en avfallsplan. Den innehåller mål och åtgärder för hur vi ska hantera och minska avfallet.  

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller formella regler för kommunens avfallshantering. I dem finns bland annat bestämmelser om:
  • sortering av avfall
  • hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till
  • vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för avfallsfordon.
Här på sidan kan du läsa avfallsplanen och föreskrifterna för Varbergs och Falkenbergs kommuner.