Avfallshämtning vid snö och halka - Vivab.info

Avfallshämtning vid snö och halka

Snö och halka kan göra att sopbilen inte tar sig fram, vilket kan innebära att sophämtningen blir försenad eller i värsta fall uteblir. Grundregeln är att alltid ställa ut sopkärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen och låt det stå tills det blivit tömt.
Tänk på att:
  • vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats ska vara halkfri och upplogad
  • vägen fram till kärlet ska vara skottad och sandad
  • snövall (från plogbil) framför kärlet ska skottas bort så att kärlet lätt kan rullas till sopbilen
  • när kärl ska dras fram till sopbilen av chauffören måste dragvägen vara skottad och halkfri
  • ta bort eventuell snö kärlet lock
  • även på att hålla rent från snö framför trösklar till soprum eller sopskåp så att det är lätt att öppna dörrarna och dra ut kärlen

Om sopbilen inte kan ta sig fram

Vägen är chaufförens arbetsplats och det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. 

I områden med allmänt vägunderhåll (kommunalt/vägförening) försöker vår entreprenör att tömma ditt sopkärl så snart det går efter att vägen är skottad och sandad. Låt därför kärlet stå framme till dess att det blivit tömt. Bedömer chauffören att vägen fortfarande inte är körbar, så uteblir tyvärr hämtningen. Du har då i stället möjlighet att kostnadsfritt lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle.

Bor du efter enskild väg, eller om det inte är framkomligt på din fastighet (till exempel på grund av en snövall som blockerar) får du vänta tills nästa tömningstillfälle. Om utrymmet i ditt kärl inte räcker har du möjlighet att kostnadsfritt lämna en extra säck vid nästa ordinarie hämtningstillfälle.